0

Arbeidswet 16 maart 1971

Vanaf tot 31 december 2009 wordt onder bepaalde voorwaarden een recht op aanvullende vergoeding toegekend aan de voor werknemers van 56 jaar met een loopbaan van 40 effectief gewerkte jaren. Die regeling werd door de collectieve arbeidsovereenkomst. 96 van 20 februari 2009 verlengd voor 2010 en werd daarna niet meer verlengd. Ernstige lichamelijke problemen Ter uitvoering van het Generatiepact en het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007 heeft de raad op 20 december 2007 de collectieve arbeidsovereenkomst. Die overeenkomst bepaalt onder welke voorwaarden een recht op de aanvullende vergoeding kan worden toegekend aan de werknemers van 58 jaar en ouder met een loopbaan van 35 jaar, indien ze worden ontslagen, op voorwaarde dat zij hetzij kunnen vallen onder de categorie van mindervalide. Na een gunstige evaluatie door de commissie zware beroepen in de nationale Arbeidsraad is die regeling op voor twee jaar tot 31 december 2014 verlengd in de collectieve arbeidsovereenkomst. 105 van Ter uitvoering van het akkoord van de groep van tien van 17 december 2014 werd dat stelsel van bedrijfstoeslag op voor twee jaar tot 31 december 2016 verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst. 114 van Ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2017 werd dat stelsel verlengd voor de periode door het sluiten van de collectieve arbeidsovereenkomst. Ter uitvoering van het akkoord van de groep van tien van 17 december 2014 en met toepassing van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag heeft de raad zes andere. de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 111 en 112 van betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen die collectieve arbeidsovereenkomsten geven toegang tot het specifieke swt voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen voor de periode voor de werknemers. Die collectieve arbeidsovereenkomsten werden verlengd voor de periode door de collectieve arbeidsovereenkomsten.

arbeidswet 16 maart 1971

10 beste, co-enzym, q10, ubiquinol supplementen - smeets graas

Die werknemer bereikt de leeftijd van 60 jaar tijdens die overeenkomst en ten laatste op het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Als man bewijst hij 40 jaar anciënniteit en als vrouw tussen 31 jaar en 40 jaar anciënniteit naargelang het jaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. 3 de werknemer voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden die zijn bepaald in een sector- citroen of ondernemingscao die voorziet in de toekenning van een swt op 60 jaar, die is gesloten en neergelegd vór en die ten laatste op in werking is getreden. Aan die leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden moet ten laatste bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst en gedurende de geldigheidsperiode van die collectieve arbeidsovereenkomst zijn voldaan. De werknemer wordt later ontslagen. Bovendien voorziet de collectieve arbeidsovereenkomst. 17 tricies, die de collectieve ar-beidsovereenkomst. 17 van 19 december 1974 heeft gewijzigd, vanaf in het behoud van de aanvullende brugpensioenvergoeding ten gunste van de bruggepensioneerde werknemer die het werk hervat als loontrekkende of als zelfstandige in hoofdberoep. Anderzijds voorziet dezelfde overeenkomst voor de werknemers die worden ontslagen in het kader zweedse van een collectief ontslag door een onderneming die is erkend als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden, in een recht op de aanvullende vergoeding, na hun deelname aan een tewerkstellingscel. De overeenkomst voorziet bovendien in het behoud van die aanvullende vergoeding in geval van werkhervatting, na deelname aan de tewerkstellingscel door de werknemer die wordt ontslagen in het kader van een collectief ontslag. Specifieke stelsels zeer lange loopbanen Ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007 voor de periode werd op 20 december 2007 de cao. 92 gesloten tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen.

arbeidswet 16 maart 1971

november 1990. Daarna werd ze niet meer verlengd. Vanaf is de leeftijdsvoorwaarde om toegang te hebben tot het algemene stelsel van swt op 62 jaar gebracht door het sluiten van de collectieve arbeidsovereenkomst. 17 tricies sexies op in toepassing van het regeerakkoord van en ter uitvoering van het akkoord van de groep van tien van 17 december 2015. Verder werd de anciënniteitsvoorwaarde geleidelijk opgetrokken voor vrouwen volgens een in artikel 2, 1 van het koninklijk besluit van bepaald tijdpad. Door specifieke maatregelen kon die verhoging evenwel versoepeld worden. Zo kan de werknemer die voldoet aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden die op een bepaald ogenblik gelden in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst gekoppeld aan het algemene stelsel of de zeer lange loopbanen, zijn rechten vaststellen door toepassing van het kliksysteem, zoals bepaald. Indien hij later door dezelfde werkgever wordt ontslagen, kan hij een swt genieten aan dezelfde voorwaarden als die die zijn vastgesteld in het kader van het kliksysteem. Naast dat kliksysteem gelden er vanaf rie overgangsmaatregelen zodat de werknemer de bedrijfstoeslag kan genieten aan de eerder bepaalde toegangsvoorwaarden. 1  de werknemer die ten laatste op 31 december 2016 60 jaar is (behoudens theoretische opzegtermijn die verstrijkt na 31 december 2016) en op het einde van zijn arbeidsovereenkomst wordt ontslagen vór ; als man bewijst hij 40 jaar anciënniteit en als vrouw tussen. 2  de werknemer wordt ontslagen tijdens de geldigheidsduur van een sector- of ondernemingscao die voorziet in de toekenning van een swt op 60 jaar, die is gesloten en neergelegd vór en die ten laatste op in werking is getreden.

Arbeidswet van Federale overheidsdienst

10 tips tegen muggen: de beste antimuggenmiddelen

Ze werd gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 17 bis van, 17 nonies van, 17 duodevicies van, 17 vicies van 17 december 1997, 17 vicies quater van 19 december 2001, 17 vicies sexies van, 17 tricies van 19 december 2006 en 17 tricies sexies van Op is estee het brugpensioenstelsel van naam veranderd. Sindsdien wordt het het stelsel van werkloosheid met mellékhatásai bedrijfstoeslag (SWT) genoemd. 17 bis, tot en met 17 octies, alsook de nrs. 17 decies, undecies, duodecies, tredecies, quaterdecies, quindecies, sedecies, septies decies, undevicies, vicies semel, vicies bis, vicies ter, vicies quater, vicies quinquies, vicies septies, duodetricies, undetricies, tricies semel, tricies bis, tricies ter, tricies quater, tricies quinquies en tricies septies respectievelijk gesloten op, 1 februari 1979,. Door dat stelsel kan de oudere werknemer die wordt ontslagen, naast het bedrag van zijn werkloosheidsuitkering, een bedrijfstoeslag genieten die zijn werkgever hem betaalt. Het bedrag van die bedrijfstoeslag komt overeen met de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering. Het netto-referteloon is gelijk aan het brutoloon van de werknemer, dat begrensd is tot.862,50 euro (bedrag aangepast op verminderd met de socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. Op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan op en tot moet de ontslagen werknemer 60 jaar zijn om dat stelsel te kunnen genieten. 44, die op gesloten werd ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 18 november 1988, verlaagt evenwel de leeftijd vanaf welke een werknemer de bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst.

74 van 17 november 1999 betreffende het behoud van het normale loon van de wettelijk samenwonende werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen. Deze overeenkomst is buiten werking getreden volgens dezelfde regels als de vorige collectieve arbeidsovereenkomst. De wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 is op ingegaan. 80 van 27 november 2001, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst. 80 bis van, die in de lijn van het Verdrag. 183 van de iao voorziet in een recht op borstvoedingspauzes betreffende de bescherming van het moederschap en het Europees sociaal handvest. Borgtocht de collectieve arbeidsovereenkomst. 41 van bepaalt voor welke werknemers met welke beperking inzake het geldbedrag en volgens welke normen de betaling van een borgtocht is toegelaten. Deze overeenkomst heeft een suppletoir karakter aangezien zij slechts van toepassing is wanneer er in die materie geen andere collectieve arbeidsovereenkomst bestaat. Brugpensioen / stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ( dossier swt) Algemeen stelsel de collectieve arbeidsovereenkomst. 17 van 19 december 1974 voert een regeling in van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien ze worden ontslagen (het stelsel van conventioneel brugpensioen).

Sitemap - de nationale AssemblÃe

12 quater en 13 quater van 6 december 1983 en nrs. 12 sexies en 13 sexies van Ingevolge het koninklijk schoonheidsspecialiste besluit. 465 van oudende verlenging van de periode waarin de arbeiders en de bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid, recht hebben op loon ten laste van de werkgever, werden deze overeenkomsten recentelijk gewijzigd door de overeenkomsten nrs. 12 quinquies en 13 quinquies van 16 december 1986. 75 van 20 december 1999 betreffende de opzeggingstermijnen van werklieden geeft uitvoering aan het centraal akkoord van 8 december 1998, door te voorzien in een suppletoir stelsel in het licht van de anciënniteit van de werknemers in de onderneming. Onder deze rubriek passen ook nog : - de collectieve arbeidsovereenkomst. 22 van betreffende het onthaal en de aanpassing van de werknemers in de onderneming, welke overeenkomst werd gesloten rekening houdend eensdeels met de zeer algemene bepalingen die in de wet op de arbeidsovereenkomst voorkomen en anderdeels met de aanbevelingen van de nationale conferentie over. 16 van ie ertoe strekt een verlofdag die op een gewone activiteitsdag valt, toe te kennen ter gelegenheid van de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd, wanneer dat feest op een gewone inactiviteitsdag valt, voor de bedrijfstakken waar de zaak nog niet. de collectieve arbeidsovereenkomst. 71 van 10 februari 1999 die in afwachting van een wettelijke regeling klein verlet invoert bij het overlijden van grootouders en kleinkinderen. Deze overeenkomst is buiten werking getreden op de dag waarop het vraagstuk werd geregeld bij koninklijk besluit;. 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van, van de wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963. arbeidswet 16 maart 1971

1 ter van 28 februari 1980 heeft de geldigheidsduur van deze overeenkomst, die op 11 februari 1980 verstreek, verlengd voor een onbepaalde duur. Specifiek aan de overeenkomst. 1 bis is, dat zij in de schoot van de nationale Arbeidsraad masker een commissie van goede diensten heeft opgericht, die advies geeft over de overeenstemming van de afwijkingsbedingen van niet-mededinging met de beginselen van genoemd artikel 26 en kruidvat met deze van de collectieve arbeidsovereenkomst. De collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 12 en 13 van ie twee vroegere overeenkomsten van 1970 vervangen, waarborgen het maandloon niet alleen wegens arbeidsongeschiktheid om reden van ziekte of ongeval van gemeen recht, doch ook wegens arbeidsongeschiktheid in geval van arbeidsongeval of beroepsziekte. Zij werden aangepast aan de wet van betreffende de arbeidsovereenkomsten door de collectieve arbeidsovereenkomsten. 12 bis van 26 februari 1979. 13 bis van 26 februari 1979. De koninklijke besluiten nrs. 96 van 28 september 1982 en 214 van 30 september 1983, die onder meer de wet van oudende algemene beginselen van de sociale zekerheid der werknemers wijzigden, en de wet van oudende sociale en diverse bepalingen maakten aanpassingen nodig van de percentages die zijn opgenomen. Die aanpassingen gebeurden door de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 12 ter en 13 ter van 1 februari 1983, nrs.

Ajax-homepage de goeie ouwe

Zij kunnen derhalve eveneens nieuwe arbeidsregelingen invoeren maar deze regelingen mogen niet in een tewerkstelling van meer dan 3 zondagen per jaar voorzien. Ten slotte kunnen nog twee andere overeenkomsten worden vermeld, namelijk de collectieve arbeidsovereenkomst. 14 van 22 november 1973 saudi waarbij de maximum arbeidsduur per week werd verminderd tot 40 uur en die daardoor een belangrijke verwezenlijking betekent in het vlak van de arbeidsduur alsook de collectieve arbeidsovereenkomst. 29 van 29 november 1976. Deze overeenkomst streeft naar een betere verdeling van de beschikbare arbeid in het kader van de strijd tegen de werkloosheid ; de werkgevers die overuren willen laten verrichten worden door deze overeenkomst verplicht daarvan mededeling te geven naargelang van het geval aan de sociale inspectie. Arbeidsovereenkomsten, de collectieve arbeidsovereenkomst. 1 van 12 februari 1970, betreft het afwijkingsbeding van het concurrentiebeding, bepaald bij artikel 26 van de geordende wetten betreffende het bediendencontract. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd aangepast aan de wet van betreffende de arbeidsovereenkomsten door de collectieve arbeidsovereenkomst. 1 bis van 21 december 1978. De collectieve arbeidsovereenkomst.

arbeidswet 16 maart 1971

Deze overeenkomst trad in werking op Vanaf de aanhangigmaking bij de voorzitter van het paritair comité door én van de in het paritair comité vertegenwoordigde organisaties, beschikken de paritaire comités over 6 maanden om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten waarin wordt bepaald welke arbeidsregelingen. Vervolgens werken de ondernemingen uit de betrokken sector desgewenst een ploegenstelsel uit dat beantwoordt aan de in het paritair comité gesloten overeenkomst. Indien er na 6 maanden geen collectieve arbeidsovereenkomst in het paritair comité wordt gesloten kan de onderneming zelf onderhandelingen aanvatten. Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging wordt er in een procedure barbarum voorzien halen om de werknemers vór de invoering van de nieuwe arbeidsregeling te raadplegen. Van de toepassing van de overeenkomst. 42 waren een aantal paritaire comités uitgesloten. Het gaat om de paritaire comités voor de handel in voedingswaren, voor de zelfstandige kleinhandel, voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, voor de grote kleinhandelszaken en voor de warenhuizen. De woordvoerders van de werkgevers- en de vakbondsorganisaties die in deze paritaire comités zijn vertegenwoordigd hebben eind 1987 een akkoord bereikt over de opening op zondag (3 zondagen per jaar). Ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst. 42 bis van 10 november 1987, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst. 42, werden deze paritaire comités in het toepassingsgebied van de overeenkomst.

regeling - invoeringswet openbare lichamen

Cao's per thema, alcohol- en drugbeleid, op eeft de vastzittende raad de collectieve arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst strekt ertoe het disfunctioneren op het werk ten gevolge van oreal alcohol- of druggebruik in de ondernemingen bespreekbaar te maken, het te voorkomen en te verhelpen, omwille van de nadelige gevolgen er aan verbonden zowel voor werkgevers als werknemers. De overeenkomst wil de minimale voorwaarden bepalen waaraan een preventief alcohol- en drugbeleid binnen de onderneming moet voldoen, inzonderheid op het vlak van de door de werkgever te nemen maatregelen, de voorlichting en de opleiding van de werknemers, de verplichtingen van de hiërarchische lijn. Voor meer informatie, zie rubriek. Arbeidsduur, eén van de belangrijkste overeenkomsten die de jongste jaren in de raad werden gesloten is de collectieve arbeidsovereenkomst. 42 van betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen. Deze overeenkomst heeft tot doel de ondernemingen de mogelijkheid te bieden een beroep te doen op ploegenarbeid om economische redenen en andere flexibele werkroosters op te stellen dan die waarin de arbeidswet van voorziet. Het gaat om een kaderovereenkomst waarover moet worden onderhandeld op het niveau van het paritair comité en/of de onderneming alvorens zij kan worden uitgevoerd,. Vooraleer de ondernemingen nieuwe arbeidsregelingen kunnen organiseren. De invoering van deze nieuwe regelingen moet de werkgelegenheid ten goede komen.

Arbeidswet 16 maart 1971
Rated 4/5 based on 715 reviews
SHARE

arbeidswet 16 maart 1971 Legypy, Sun, May, 20, 2018

Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. 3e lid opgeheven 37 4e lid opgeheven 37 naar boven Titel 9bis. X 61bis - toelichting.

arbeidswet 16 maart 1971 Riteq, Sun, May, 20, 2018

Naar boven, titel. Interpretaties, aan het personeelslid wordt omstandigheidsverlof toegekend naar aanleiding van de gebeurtenissen en binnen de perken zoals hierna vermeld: 1, huwelijk van het personeelslid en het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid 4 werkdagen 2 (.) (.) 37 3, overlijden van. Huwelijk of wettelijke samenwoning 37 van een bloed- of aanverwant - in de eerste graad, die geen kind is, - of in de tweede graad, van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner de dag van de plechtigheid.

arbeidswet 16 maart 1971 Qakeja, Sun, May, 20, 2018

Vormingsverlof en dienstvrijstelling voor vorming. X., toelichting, de lijnmanager kent het vormingsverlof en de dienstvrijstelling voor vorming toe. Onverminderd artikel X 59 krijgt het personeelslid dienstvrijstelling voor alle interne of externe opleidingsactiviteiten die worden toegestaan. De periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: