0

5 tibetaanse oefeningen

Hiermee werd Tenzin gyatso op de leeftijd van zestien jaar ook in formele zin met de daarbij behorende bevoegdheden op 17 november 1950 geïnstalleerd als dalai lama. Hij is dan ook de politiek leider van Tibet. De tibetaanse regering bleef bezorgd, dat het Chinese leger op zou trekken naar Lhasa. De dalai lama, een uitgebreide staf en het grootste deel van de regering vertrok daarom op 16 december naar Dromo nabij Yatung, een plaats vlak bij de grens met sikkim. Bij de elite in Lhasa veroorzaakte dat paniek. De op dat moment nog in Lhasa aanwezige heinrich Harrer beschreef later dat iedere dag karavanen met goederen, geld en goud de stad verlieten in de richting van India, gevolgd door de families van de adel in Tibet. Het 17-puntenakkoord bewerken het 17-puntenakkoord de tibetaanse regering trachtte de kwestie van de inval op de agenda van de Algemene vergadering van de verenigde naties te krijgen. De meest voor de hand liggende landen om een dergelijk verzoek te ondersteunen, India, groot-Brittannië en de verenigde Staten, waren om uiteenlopende redenen daartoe niet bereid. De koreaanse oorlog had ook een hogere politieke prioriteit. Er startten aging uiteindelijk onderhandelingen in peking. Op werd onder immense Chinese druk het zogenaamde 17-puntenakkoord getekend, dat op 20 oktober van dat jaar werd geratificeerd door de dalai lama, de regering van Tibet en de nationale Assemblee. Het akkoord regelde de voorwaarden van de vrijwillige terugkeer van Tibet onder Chinees gezag.

5 tibetaanse oefeningen

Tenzin gyatso (dalai lama) - wikipedia

In oktober 1950 stak het Chinese leger de jangtsekiang over en kwam uit bij Chamdo in door de regering van Tibet beheerst gebied. Het daar aanwezige tibetaanse leger trok zich terug maar werd op die terugtocht omsingeld. Op 19 oktober gaf het zich over. Het volksbevrijdingsleger rukte niet verder op in afwachting van komende onderhandelingen tussen Lhasa en peking. De tibetaanse regering was ernstig verdeeld over de te therapy volgen politiek. Er waren zowel facties die voor voortzetting van gewapend verzet waren als facties die wensten te onderhandelen met de Chinezen. In die situatie bereikte men wel overeenstemming dat aan de beide staatsorakels een oordeel zou worden gevraagd. Aan het eerste, het orakel van Gadung, werd de vraag gesteld welke actie genomen moest worden om het religieuze en politieke systeem van Tibet te kunnen continueren en wie daarvoor de verantwoordelijkheid moest dragen. Het orakel van Gadung gaf daarop eerst een vaag en onbevredigend antwoord. Hij werd echter gedwongen een duidelijker antwoord te geven. " Indien de Alles-Wetende en Alles-ziende guru de religieuze en politieke verantwoordelijkheid aanvaardt, zal dat de Dharma, tibet en alle wezens ten goede komen. " Dat werd uitgelegd als een uitspraak dat Tenzin gyatso de religieuze en politieke verantwoordelijkheden in eigen hand diende te nemen. Het orakel van Nechung bevestigde deze uitspraak.

5 tibetaanse oefeningen

In de gevangenis werd hij vermoord. De chinese inval bewerken tibet was volstrekt onvoldoende voorbereid op de veranderingen na 1945. Er waren slechts enkele tibetanen met een realistisch besef van internationale betrekkingen en machtsverhoudingen en die zaten zeker niet op de sleutelposities. Op de onafhankelijkheid van India in 1947 en wat dat voor gevolgen voor Tibet zou kunnen hebben was nauwelijks geanticipeerd. In 1946 zond de tibetaanse regering na de japanse nederlaag een brief naar Chiang kai-shek, de president van de republiek china, waarin overdracht geëist werd van gebieden zoals Amdo en het grootste deel van Kham, die al sinds begin 18e eeuw politiek en administratief deel. "Er zijn vele grote naties op de wereld die ongehoorde macht en rijkdom hebben vergaard, maar er is slechts een natie die geheel is toegewijd aan het welzijn van de mensheid en dat is het religieuze land van Tibet. Als de tegenstanders Tibet ongestoord en in vrede laten en niet doorgaan met het bezet houden van afgepakt gebied, dan zullen de naties van deze wereld niet getroffene worden door hongersnood en oorlog door de krachten van de Drie juwelen en de beschermers van het. Dit is van ongelooflijke betekenis voor zowel de vrede op individueel als collectief niveau en het welzijn (van de mensheid) in het algemeen." In 1949 was de nederlaag van de Kwomingtang in China een feit en werd de volksrepubliek china uitgeroepen. De communistische partij benadrukte de gehele hereniging van China, een punt dat men had overgenomen van de Kwomingtang. De "bevrijding" van Tibet van "imperialistische krachten" en "de re-integratie met het moederland" waren dan ook speerpunten van beleid.

The 5, tibetan Poses yoga

De vijf tibetanen - spirituele rubriek

Geestelijken van de gelug werden geacht celibatair te zijn, hoewel homoseksuele contacten in de praktijk werden getolereerd. De reting Lama had echter een openlijk biseksuele levenswandel, waaronder ook verhoudingen met gehuwde vrouwen. Dat maakte het afnemen van de monniksgelofte onmogelijk. De reting Lama werd gedwongen terug te treden en werd opgevolgd door een veel oudere tulku, de tagdrag Rinpoche, ngawang Sungrab Thutob ( ). Deze nam Tenzin gyatso de monniksgelofte. De eerste jaren van de nieuwe regent werden gekenmerkt door een poging tot terugkeer naar de ethische standaarden die onder de dertiende dalai lama aanwezig waren. Hij durfde ook op te treden tegen de vader van de dalai lama, die voortdurend ontevreden was over de hem toegewezen landgoederen en huizen in Lhasa. De vader, met inmiddels barbarum de titel Yabshi kung, had daarnaast andere eisen, zoals belastingvrijdom. Hij trachtte in regeringszaken te interveniëren en eiste ongehoorde protocollaire voorrechten. In 1942 greep de regent in en liet overal in Lhasa plakkaten aanbrengen waarin het gedrag van de vader veroordeeld werd en aangekondigd werd dat verder misbruik van zijn positie niet getolereerd zou worden.

De periode bewerken tenzin gyatso kreeg twee mentoren, lobsang Yeshe tenzin gyatso, de derde Trijang Rinpoche en Thubten Lungtog Tenzin Trinley, de zesde ling Rinpoche, die verantwoordelijk werden voor zijn intellectuele en religieuze vorming. Beiden waren leerlingen van Pabongka, de invloedrijkste tulku van de gelug uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Trijang Rinpoche was de belangrijkste vertegenwoordiger van die stroming in de gelug die overtuigd was van de intellectuele superioriteit van de gelug ten opzichte van andere tradities in het Tibetaans boeddhisme. Zijn invloed op de dalai lama is tot diep in de ballingschap aanwezig geweest. De tagdrag Rinpoche, de laatste regent in Tibet van Het politieke toneel in Tibet werd voor een groot deel beheerst door talloze intriges. De regent had na de ontdekking van Tenzin gyatso steeds meer macht naar zich toegetrokken. In toenemende mate kenmerkte zijn bewind zich door grote corruptie, harde uitschakeling van tegenstanders en grote zelfverrijking door de regent. In 1941 ontstond er echter een groot probleem. In dat jaar moest de nieuwe dalai lama zijn monniksgelofte afleggen. In de traditie was dat een verantwoordelijkheid voor de regent. Onderdeel van die gelofte is een belofte tot het aangaan van de celibaatsverplichting. De traditie schreef ook voor, dat die belofte alleen in ontvangst genomen kon worden door iemand die zelf in het celibaat leeft.

5 tibetaanse oefeningen

De positie van een dalai lama bracht met zich mee dat zijn familie na zijn erkenning meteen in de hoogste adelstand van Tibet werd verheven en landerijen, veestapels en horigen kreeg toegewezen. Het onder de familie te verdelen land moest afkomstig zijn van de overheid of van bestaande adellijke families die het land in de vorm van een leen hadden ontvangen. In de praktijk had dat meestal plaatsgevonden door vererving. De herverdeling daarvan werd vanaf het begin van de negentiende eeuw steeds moeilijker. Om al te grote spanningen tussen de bestaande adel uit Centraal-Tibet enerzijds en weliswaar niet-aristocratische, maar altijd toch welvarende families anderzijds te voorkomen, ging men op zoek naar kandidaten buiten dit gebied. Families van buiten Centraal-Tibet konden ook gemakkelijker worden gelieerd aan bestaande grootgrondbezitters die zelf geen nakomelingen hadden. Ten tijde van de selectie van Trinley gyatso ( ) was de situatie ten aanzien van herverdeling van land zo nijpend geworden, dat de tibetaanse regering de familie van Trinley gyatso dwong zich te liëren aan die van de familie van de achtste dalai lama. Ook de naam, Lhalu, van de laatste familie werd overgenomen. De familie speelde in de 20e eeuw een zeer belangrijke rol in de tibetaanse politiek. Lungshar en Lhalu Tsewang Dorje waren enkelen van hen.

Tantra-atma - tantra massage in Sint

Pas in het voorjaar van 1939 werd een oplossing bereikt. De leider van de zoektocht kwam tot een overeenkomst met een groep islamitische handelaren, die via india een pelgrimstocht naar mekka zouden maken. Die groep zou het geldbedrag (toenmalige waarde ongeveer 25 000) aan ma bufang betalen. Dat zou door de tibetaanse regering in India aan hen in roepia's terugbetaald worden. Feitelijk betekende het dat deze islamitische handelaren garandeerden dat ma zijn woord zou houden en de jongen de gelegenheid zou geven naar Lhasa te reizen alsmede dat zij een veilig escorte voor een deel van de route zouden kunnen vormen. Eind juli 1939, haast twee jaar na de ontdekking van Lhama döndup, vertrok de delegatie naar Lhasa, waar men in begin oktober aankwam. Op 22 februari 1940 werd hij als de nieuwe en veertiende dalai lama met de naam Tenzin gyatso geïnstalleerd. Mogelijke economische factoren bewerken veel tibetologen veronderstellen economische relaties tussen het selectieproces en het gebied waarin naar de laatste dalai lama's werd gezocht. Tenzin gyatso was de vijfde van een reeks van dalai lama's vanaf de negende dalai lama die van buiten Centraal-Tibet, het door een Tibetaanse regering bestuurde gebied, afkomstig was. De achtste dalai lama was de laatste die in de aristocratie van Centraal-Tibet beere gevonden werd. 5 tibetaanse oefeningen

Een oudere broer van Lhama anti döndup, Thubten Jigme norbu ( ) was al eerder als tulku erkend en woonde in het klooster Kumbum. De veel grotere etnische diversiteit in Amdo dan in Centraal-Tibet, alsmede het veel grotere aantal migratiebewegingen dat daar had plaatsgevonden, had ertoe geleid dat de scheidslijnen tussen de vele talen in het gebied lang niet altijd etnisch bepaald waren. Lhama döndup sprak alleen het lokale dialect van Amdo Chinees, omdat dit in de regio en het gezin waar hij opgroeide de enige voertaal was. De leiders van de zoektocht probeerden ma bufang ervan te overtuigen dat Lhama döndup slechts een van meerdere kandidaten was en verzochten zijn medewerking hem naar Lhasa te brengen. Ma bufang had echter al snel het vermoeden dat dit de beoogde kandidaat was en vroeg een grote som geld voor die medewerking. Lhama döndup werd ook overgebracht naar het klooster Kumbum. Na enige maanden arriveerde het geldbedrag. Ma bufang bleef echter voor vertraging zorgen en vroeg nog eens het drievoudige van het inmiddels ontvangen geldbedrag. Inmiddels weigerden ook de monniken uit het klooster Kumbum de jongen te laten gaan. De leiding van het klooster vroeg een complete set van de kleren van de overleden dalai lama, een van zijn tronen, een in goud geschreven versie van de kangyur en een complete versie van de tengyur, de beide boeken die gezamenlijk de canon van het.

Lu jong, tibetaanse bewegingen

Volgens de regent zouden de letters staan voor Amdo, een gebied dat sinds 1728 politiek en administratief deel uitmaakte van eerst de toenmalige Chinese provincie gansu en vanaf 1929 van de toen gevormde provincie qinghai. Er werden in drie richtingen zoektochten georganiseerd. In mei 1937 arriveerde een van de zoektochten bij het klooster Kumbum in Amdo, waarvan de belangrijkste tempel de vorm heeft van een Chinese pagode met een goudkleurig dak. Dit was de belangrijkste overweging om de zoektocht ook verder in dit gebied te concentreren. In juni brachten de leden van de zoektocht een beleefdheidsbezoek aan ma bufang ( de islamitische krijgsheer en feitelijk machthebber in Qinghai. Uiteindelijk werd er een lijst gemaakt van in totaal veertien kandidaten uit dat gebied. Een supreme daarvan was een jongen met de naam Lhamo döndup uit het dorp taktser. De traditie vereiste dat ieder van de kandidaten onder meer een test zou moeten doen, waarbij uit gelijksoortige artikelen, zoals bijvoorbeeld twee gebedssnoeren een keus moest worden gemaakt. Een van de twee artikelen was dan iets dat tot het persoonlijk eigendom van de overleden dalai lama had behoord. Op basis van dit soort testen en een aantal gunstige en uitzonderlijke voortekenen kwam de delegatie tot de conclusie dat Lhama döndup de nieuwe reïncarnatie zou moeten zijn. Lhama döndup kwam uit een welvarend gezin. Zijn vader bezat landbouwgrond, maar was vooral een van de grote handelaren in paarden in het gebied.

5 tibetaanse oefeningen

In het Westen spreekt men hem vaak aan met "Uwe heiligheid". Tibetanen zelf noemen hem meestal "Gyalwa rinpoche" ( waardevolle overwinnaar ) of, yeshe norbu ( wensvervullende juweel ). De bijnaam van Tenzin gyatso. Kundun, wat "aanwezigheid" betekent. De tempel van het klooster Kumbum ma bufang Tenzin gyatso in 1941 na het overlijden van de dertiende dalai lama Thubten gyatso ( ) ontstond in Tibet een machtsstrijd. Daarbij werden seculiere kandidaten als Thubten Kunphela ( ) en later Lungshar ( ) uitgeschakeld. Er werd via een divinatieprocedure uiteindelijk weer een tulku als regent in Tibet geselecteerd, de dan 23-jarige reting Lama, jampal Yeshe gyaltsen ( ). De eerste real verantwoordelijkheid voor haarband een regent was het organiseren van zoektochten die zouden leiden naar de ontdekking van een nieuwe reïncarnatie als opvolger. In dat kader ondernam de regent met een relatief groot gezelschap de traditionele tocht naar het meer van Lhamo latso. De reting Lama kreeg daar naar eigen zeggen een visioen, waarvan hij de inhoud ruim een jaar later bekendmaakte. In het visioen kwamen drie letters Ah, kah en Mah voor en een deel van een tempel die in Chinese stijl was gebouwd met twee verdiepingen en een gouden dak.

5 Tibetaanse oefeningen

Tenzin gyatso, melk geboren als, lhamo Dhöndup taktser, ) is de huidige, veertiende dalai lama. De dalai lama's zijn de belangrijkste tulkus, gereïncarneerde lama's, van de gelug, een van de tradities binnen het. Vanaf de vijfde dalai lama, ngawang Lobsang epilare gyatso ( ) kan de dalai lama beschouwd worden als de belangrijkste lama van het Tibetaanse boeddhisme. Deze vijfde dalai lama was ook de eerste van de in totaal twee dalai lama's die werkelijk bestuurlijke en politieke macht over Tibet hebben uitgeoefend. De tweede dalai lama met reële politieke en bestuurlijke macht was de dertiende in de lijn van de successie, thubten gyatso ( ). De opvatting dat de dalai lama de spiritueel leider van het gehele tibetaanse boeddhisme is, dateert van de twintigste eeuw en is niet onomstreden. Die opvatting heeft voornamelijk in de periode van de ballingschap vanaf 1959 gestalte gekregen. Inhoud, de naam die hij bij zijn inhuldiging op 22 februari 1940 kreeg,. Jampel Ngawang Lobsang Yeshe tenzin gyatso. Tenzin betekent, verdediger van de leer ; gyatso betekent oceaan. Gewoonlijk wordt hij als "de dalai lama" en niet met zijn naam aangeduid.

5 tibetaanse oefeningen
Rated 4/5 based on 924 reviews
SHARE

5 tibetaanse oefeningen Pafoxuro, Sat, May, 19, 2018

Gelukkig zijn er voor diegene met een volle agenda andere opties mogelijk. De top 5 fitness oefeningen thuis. Werk aan een gezond lichaam vanuit huis. Deze eenvoudige fitness oefeningen kan iedereen thuis doen.

5 tibetaanse oefeningen Mehir, Sat, May, 19, 2018

Waarom deze top 5 Fitness Oefeningen Thuis? We leven hier in het Westen nou eenmaal in een haastige wereld. Een groot deel van onze tijd wordt opgeslokt door een drukke baan, sociale activiteiten, studie en misschien wel kinderen. Regelmatig een bezoekje brengen aan de sportschool kan voor sommigen dan wel eens lastig zijn. Ook omdat we niet allemaal een sportschool om de hoek hebben zitten.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: